Výmenné lístky a vyšetrenia u špecialistov

Odporučenie – výmenný lístok (ďalej len VL) na základe platnej legislatívy a zmlúv s poisťovňami sa NEVYŽADUJE :

Ak pacient SVOJVOĽNE a VEDOME navštívi špecialistu, ktorý nemá zmluvy s poisťovňami, berie tým NA SEBA ZODPOVEDNOSŤ, že všetky lieky a vyšetrenia odporučené takýmto špecialistom bude pacient následne HRADIŤ SÁM a nie je možné takéhoto pacienta odosielať k obvodnému lekárovi kvôli predpisu týchto liekov a vykonanie ním indikovaných laboratórnych vyšetrení v MYLNOM PRESVEDČENÍ, že takto budú ZADARMO !!!

Ak sa pacient SVOJVOĽNE a VEDOME rozhodne navštíviť špecialistu BEZ VL, berie na vedomie, že poskytnuté vyšetrenie a zdravotná starostlivosť, nemusí byť jeho poisťovňou uhradené špecialistovi a teda špecialista môže požadovať od pacienta dla svojho cenníka priamu platbu za dané vyšetrenie. Pediater NIE JE POVINNÝ pacientovi vystaviť VL DODATOČNE, na základe jeho požiadavky, že už vyšetrenie absolvoval a špecialista ten výmenný lístok požaduje. Je len na dobrej vôli pediatra, ak taký VL vystaví vo viere, že to vyšetrenie bolo u pacienta aj indikované.

Pediater nevystavuje odporúčanie, ak špecialista odosiela pacienta na ďalšie vyšetrenie k inému špecialistovi. V tomto prípade VL vystaví špecialista. To isté platí, ak špecialista odosiela pacienta na SVaLZ pracovisko ( RTG, USG, MRI…)za účelom liečby alebo zobrazovacej diagnostiky.

Ak špecialista potrebuje doplniť laboratórne vyšetrenia, SÁM odoberie materiál a VYSTAVÍ žiadanku laboratóriu. Výnimočne, ak sú špecifické dôvody na neodobratie krvi (napr.to špecialista nevie) je možné takto pacienta odoslať k obvodnému lekárovi a odbery delegovať na neho s tým, že do svojej správy ale uvedie presné parametre, ktoré žiada a na správu zaznamená čitateľne svoje kódy poskytovateľa alebo vybaví žiadanku riadne svojou pečiatkou.

Či odporučenie vystavuje všeobecný lekár alebo špecialista je odporúčací lekár povinný BEZODKLADNE VYTVORIŤ ZÁZNAM o odporúčaní lekára v elektronickej podobe – pre kontrolu poisťovňami.

O poskytnutí špecializovanej ambulantnej starostlivosti je špecialista POVINNÝ bezodkladne VYHOTOVIŤ PRE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA, alebo lekára, ktorý odporučil pacienta na ďalšie poskytovanej zdravotnej starostlivosti, správu o vykonanom vyšetrení. Toto neplatí pre gynekologickú a zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť.